Ruven Kuperman:
שמאלנים, ביביסטים, קורונה והוקוסיי, כל הדברים היפים. זו עבודה ברוח העבודות שאני עובד עליהן בחודשים אחרונים תחת הכותרת: The Anatomy of a Killer